Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Leerlingvolgsysteem

Toetsen en leerlingvolgsysteem

Op Vrije School Kennemerland hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Dit is een door de overheid erkend systeem, waarbij de leerkracht via een leerdoelenlijst per jaar bijhoudt hoe je kind zich op de gebieden taal, rekenen, taakvakken, sociaal emotioneel en motorisch ontwikkelt. Met aandacht voor een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen.

Bij de oudste kleuters wordt in het voorjaar een schoolrijpheids-onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan dit onderzoekje helpen bij de beslissing of het kind een jaar kleuterverlenging nodig heeft. Dit ter ondersteuning van wat de kleuterleidster gezien en geobserveerd heeft in de jaren daarvoor.

Vanaf klas 1 meten wij gedurende de hele schoolperiode twee keer per jaar de cognitieve en vaardigheidsontwikkeling door middel van de toetsen van (hoofdzakelijk) Cito. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. De toetsen die wij afnemen zijn:

  • Drie minuten toets (DMT) | klas 1 t/m 6
  • AVI niveau leestoets | klas 1 t/m 6
  • Begrijpend lezen | vanaf klas 3
  • Spelling | klas 1 t/m 6

  • Spelling werkwoorden | klas 5 en 6

  • Rekenen en Wiskunde | klas 1 t/m 6

Zo ontstaat een totaalbeeld van je kind gedurende de gehele basisschool en kunnen wij tijdig signaleren waar hij moeite mee heeft. Mocht het nodig zijn, dan stellen de intern begeleider en leerkracht, in overleg met de ouders, een handelingsplan op. Het is een prima ondersteunend hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.Aansluiting vervolgonderwijs

De leerkracht geeft, eind vijfde klas, een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs, ondersteund door de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Dit voorlopige advies wordt gezamenlijk met je kind en de ouders besproken. Hiermee kunnen jullie in januari en februari de open dagen op de VO-scholen bezoeken. Na de toets-periode in januari volgt begin februari het definitieve advies.

Je kind meldt zich vervolgens via de procedures, opgesteld door het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, aan voor de school naar keuze.

In klas 6 krijgt je kind aanvullend de landelijk genormeerde IEP-toets als eindtoets. Deze toets geeft informatie over het niveau taal en rekenvaardigheid van de kinderen. Momenteel wordt deze toets in april afgenomen. Indien daar aanleiding voor is, kan het schooladvies alleen naar boven bijgesteld worden. In een algemeen ouderavond begin klas 6 wordt dit uitgebreid toegelicht.

Kinderen kunnen na onze school terecht op alle scholen met het juiste advies voor voortgezet onderwijs. Vrijeschool voortgezet onderwijs is er in Haarlem (Rudolf Steiner College), Amsterdam (Geert Groote College) en Bergen (Adriaan Roland Holstschool).

Doublure en versnellen

In een klas zitten kinderen met veel verschillende niveaus. Er zijn kinderen die veel extra oefening nodig hebben en er zijn kinderen die verrijkings- en verdiepingsopdrachten nodig hebben. Wij vinden het van belang dat kinderen uit eenzelfde leeftijdsgroep en met verschillende niveaus bij elkaar in een klas zitten. Zij kunnen veel van elkaar leren. Een leeftijdsgroep maakt ook eenzelfde ontwikkeling door. Een kleuter zit in een hele andere leeftijdsfase dan een kind aan het einde van de 6e klas. Door onze opbouw van de lesstof ervaren wij echt dat kinderen ergens aan toe kunnen zijn. Zo ziet de kleuter de wereld nog als een geheel en voelt het kind de wereld als goed. En zien wij dat kinderen in de vierde klas zich gaan afvragen hoe het eigenlijk zit met de wereld. Klopt het allemaal wel?

Doublure

Mocht het voor een leerling nodig zijn, dan is er de mogelijkheid om een jaar over te doen, doublure. Leerproblemen op zich, zijn geen reden om een kind te laten doubleren. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen in principe speciale instructie en/of Remedial Teaching. Alleen wanneer verwacht wordt dat de leerling de achterstand door een extra jaar grotendeels zal inlopen, wordt besloten tot doublure.

Versnellen

Aan de andere kant kan een leerling extra uitdaging nodig hebben en dan is er de mogelijkheid om een klas over te slaan, versnellen. Kinderen die zich op hun plaats voelen in een groep, maar heel hoge scores halen, zullen in eerste instantie gestimuleerd worden middels verrijkings- en verdiepingsstof. Al de stof van het komende leerjaar in voldoende mate gekend wordt, dan kan overplaatsing naar een andere klas overwogen worden.

Het is mogelijk dat een leerling onder voorwaarden overgaat naar de volgende klas. Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd en doorgenomen met de ouders. Teven wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en op welk moment het kind definitief plaats neemt in de nieuwe klas.

Besluit

Het besluit voor doubleren of versnellen gaat in nauw overleg met leerkracht, intern begeleider, extern deskundige en ouders. Het is belangrijk te onderzoeken of een leerling de stap ook emotioneel aankan. Daartoe wordt ook het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied meegenomen.

Het definitieve besluit en de verantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school. We streven ernaar dat een leerling maximaal een keer doubleert of versnelt in de basisschoolperiode. Hiermee voorkomen we dat een kind al op tienjarige leeftijd naar het voortgezet onderwijs gaat.