Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Protocol doublure en versnellen


Protocol omtrent doublure en versnellen Stichting vrijescholen Ithaka.


Ministerie van OCW : gids primair onderwijs.


“Zitten blijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en de school hiervoor nog geen andere oplossing heeft gevonden. Soms is zo’n kind erbij gebaat nog een jaar in dezelfde groep te blijven, vooral als het nog heel jong en speels is”.


Doublure:


Een enkele keer wordt bij een kind doubleren overwogen. De afweging tot doubleren wordt genomen in het perspectief van wat mag worden verwacht als het kind overgaat of blijft zitten. In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. We streven ernaar dat een kind maximaal 1 keer doubleert.


Leerproblemen op zich, zijn geen reden om een kind te laten zitten. Kinderen die moeite hebben met de basisstof, krijgen in principe speciale instructie en/of RT. Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in nauw overleg met de ouders, leerkracht, intern begeleider en directeur genomen wordt. School is hierin eindverantwoordelijk en de directeur neemt de uiteindelijke beslissing.


Argumenten om doublure te overwegen:

 • Aantoonbare cognitieve achterstand bij twee of meer van de volgende vakgebieden: technisch lezen, spelling, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen. Hierbij kan geput worden uit de gegevens van het LVS.
 • Te weinig vooruitgang ondanks de extra aandacht en zorg die de leerling heeft gekregen beschreven in groepsplannen en handelingsplannen. Dit is ook zichtbaar gemaakt aan de ouders middels verslagen.
 • Problemen op sociaal emotioneel gebied bij een leerling. Dit kan zijn het niet welbevinden in een klas, geen aansluiting vinden, faalangst, emotioneel jong. De kleuterleerkrachten en de onderbouwleerkrachten hebben een LVS op sociaal emotioneel gebied waarin inzichtelijk wordt hoe het kind op sociaal gebied functioneert.
 • Lange afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte.

Er wordt besloten tot een doublure wanneer verwacht wordt dat de leerling de achterstand door een extra jaar grotendeels zal inlopen. Wanneer uit een onderzoek blijkt dat een leerling naar verwachting niet beter zal presteren ( bijvoorbeeld de Wisc en een leerling heeft een heel laag IQ) , kan ook besloten worden de leerling over te laten gaan naar de nieuwe klas met een eigen leerlijn, OPP of handelingsplan. Of er kan gekozen worden voor een andere school of ander type onderwijs.


Het uiteindelijke besluit tot doubleren ligt bij de directeur.


Versnellen:


Kinderen die zich op hun plaats voelen in een groep maar heel hoge scores halen, zullen gestimuleerd worden middels verrijkings -en verdiepingsstof. Indien een leerling zich gaat vervelen of zich duidelijk onder zijn niveau gaat gedragen, dan kan versnelling overwogen worden. Door middel van doortoetsen wordt het didactisch niveau van de leerling bepaald aan als de stof van het komende leerjaar in voldoende mate gekend wordt, dan kan overplaatsing naar een andere klas overwogen worden. Voordat dit overwogen wordt heeft de leerling gewerkt met een verrijkingsprogramma.


Het overslaan van een klas is een besluit dat in nauw overleg met de ouders, leerkracht, intern begeleider en directeur genomen wordt. Het besluit en de verantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school. We streven ernaar dat een kind maximaal een keer kan versnellen in de basisschoolperiode. Hiermee voorkomen we dat een kind al op tienjarige leeftijd naar het voortgezet onderwijs gaat.


Argumenten om een klas overslaan te overwegen:

 • Het kind is duidelijk meerbegaafd.
 • Een kind heeft een duidelijke voorsprong ( van ongeveer een half jaar tot een jaar)
 • Werkhouding: het kind verveelt zich, ook nadat er gewerkt is met compacten en verrijken van de leerstof. Dit wordt zichtbaar middels een groepsplan en/ of handelingsplan.
 • De gegevens worden verkregen door observaties , uit het LVS ParnasSys, toets gegevens,

( volglijn), besprekingen in het team, diagnostisch onderzoek, intelligentieonderzoek, gesprekken met ouders.

 • Het is belangrijk te onderzoeken of de leerling de stap emotioneel aankan. Daartoe wordt naast bovengenoemde zaken ook het LVS op sociaal emotioneel gebied meegenomen.

Voorwaardelijke overgang:

 • Het is mogelijk dat een leerling onder voorwaarden overgaat naar de volgende klas. Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd en doorgenomen met de ouders. Tevens wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en op welk moment het kind definitief plaats neemt in de nieuwe klas.

Schoolrijpheid bij de kleuters:

 • Iedere school van Ithaka heeft een eigen schoolrijpheidsbeleid dat inzichtelijk is voor ouders en Mr. Het schoolrijpheidsbeleid wordt ook duidelijk gecommuniceerd met betrokkenen.
 • De pedagogische motieven zijn leidend en niet de getalsmatige gegevens.
 • 1 augustus wordt genomen als datum voor de getalsmatige berekening.

Aannamebeleid van zijinstroom:

 • Iedereen heeft op schoolniveau een helder en transparant aannamebeleid voor leerlingen die van andere scholen mogelijk instromen in het vrijeschoolonderwijs. Het beleid is inzichtelijk voor derden en wordt duidelijk gecommuniceerd met betrokkenen.

Francien Kleemans